Starta techbolag: Är en Venture Studio rätt för mig?

Starta techbolag: Är en Venture Studio rätt för mig?

Är du en entreprenör med en bra idé, men är osäker på hur du ska få din startup att lyfta? Eller är du en erfaren investerare som söker ett nytt sätt att hitta spännande startups? I så fall kanske du vill ta en närmare titt på venture studios.

Venture studios är en relativt ny modell för att skapa och investera i startups som snabbt fått ökat intresse. I den här bloggposten kommer vi att utforska vad venture studios är, hur de fungerar och varför de blir ett allt mer uppskattat alternativ för både entreprenörer och investerare.

Sammanfattning

 • Venture studios är ett intressant och förhållandevis nytt tillvägagångssätt för att bygga bolag från grunden och som kan hjälpa till att övervinna många av de utmaningar och hinder som startups står inför. 
 • Genom att ge startups tillgång till resurser, infrastruktur och nätverk kan venture studios öka deras chanser till framgång och skapa en mer hållbar ekosystem för entreprenörskap. 
 • Medan det finns utmaningar förknippade med venture studio-modellen, gör fördelarna med samarbete, delade resurser och erfaren ledning det till ett lockande alternativ för både entreprenörer och investerare. 
 • Venture studios är inte rätt för alla men ett väldigt bra alternativ för vissa. Framförallt beror det på var du är i din entreprenörsresa och hur öppen du är för tanken att bygga bolaget “tillsammans”, snarare än “med hjälp av”, en extern partner. 
 • När venture studio-marknaden fortsätter att växa kan vi förvänta oss att se nya och spännande startups som kommer från denna modell, vilket driver innovation och ekonomisk tillväxt under många år framöver.

Introduktion

Att bygga en framgångsrik startup från grunden kommer med en mängd utmaningar som potentiellt kan sätta stopp även för de mest lovande idéerna. Enligt vissa uppskattningar misslyckas upp till 90% av startups inom sitt första år av verksamhet, och även de som överlever denna första fas möter fortsatta utmaningar för att förbli välmående och konkurrenskraftiga verksamheter.

För att övervinna dessa hinder vänder entreprenörer sig alltmer till en ny typ av affärspartners som kallas venture studios. Venture studios är bolag som använder sin expertis, sina resurser och sitt nätverk för att identifiera lovande affärsidéer, utveckla dem till livskraftiga startups och lansera dem på marknaden. Genom att tillhandahålla startups med tillgång till expertis, infrastruktur och i vissa fall kapital kan venture studios hjälpa till att tackla många av de utmaningar som startups möter och därmed öka deras chanser till framgång.

Utmaningarna med att bygga en startup

Många drömmer om livet som entreprenör och det finns ingen brist på fantastiska affärsidéer som potentiellt kan förändra hela branscher i grunden eller kan målas upp som lösningen på vår tids stora problem. Men att bara ha en bra idé räcker inte för att garantera framgång. Den verkliga utmaningen ligger i genomförandet av idén.

Att förvandla en intressant idé till en bra affärsidé och vidare till ett framgångsrikt bolag kräver mycket hårt arbete, engagemang och noggrann planering. Entreprenörer behöver tidigt identifiera och hantera potentiella utmaningar och risker, skapa en solid affärsplan, utveckla en marknadsföringsstrategi och säkra finansiering för att förverkliga sina idéer.

Även efter lansering, måste entreprenörer löpande anpassa och förbättra sina strategier för att ligga steget före konkurrensen och vara responsiv för nya utmaningar och möjligheter på marknaden. Detta kräver flexibilitet, kreativitet och en vilja att lära sig och göra justeringar när det behövs.

Några av de mest framträdande utmaningarna under ett startups första tid är: 

 • Validering - Att validera sin affärsidé tidigt är en viktig förutsättning för att bygga ett framgångsrikt startup. Valideringsprocessen är utmanande då den kräver att entreprenören tillåter sig själv att ifrågasätta sina egna idéer och övertygelser. Att tidigt säkerställa efterfrågan på marknaden och om idén är ekonomiskt hållbar är centralt i bolagsbyggande men allt för ofta leder en övertro på den egna idén till att detta steg nedprioriteras eller helt hoppas över.
 • Finansiering - Tillgång till tillräcklig finansiering är avgörande för startups, men att säkra det kan vara svårt, särskilt i de tidiga stadierna när verksamheten ännu inte har etablerat en track record eller bevisat sitt värde på marknaden.

 • Kompetens - Att bygga ett starkt team är avgörande för startups, men att attrahera och behålla bra personal kan vara utmanande, särskilt när man konkurrerar mot mer etablerade företag med djupare fickor.

 • Konkurrens - Startups står ofta inför hård konkurrens från större, mer etablerade företag med större resurser och varumärkeskännedom, vilket gör det svårt att etablera sig på marknaden.

 • Ovisshet - Att bygga upp ett startup från grunden är ofta till sin natur förenat med hög risk, med många okända variabler som kan påverka bolagets chanser till framgång eller risk för misslyckanden, inklusive marknadsförhållanden, förändrade konsumentpreferenser och oväntade lagändringar.

Dessa utmaningar kan göra det svårt för startups att etablera sig och uppnå hållbar tillväxt, vilket leder till att en betydande andel tillslut tvingas lägga sina drömmar på hyllan. 

Genom att vara lyhörd och tidigt ta hjälp för att navigera i det komplexa startup-landskapet kan entreprenören däremot komma väl förberedd att tackla de unika utmaningar som bolaget kommer att stå inför och därmed öka sina chanser till framgång väsentligt. Det är just detta breda och långsiktiga behov av såväl strategisk som operativ stöttning som lett till att Venture Studios som koncept vuxit fram och för många blivit ett uppskattat alternativ till traditionella affärspartners.   

Vad är en venture studio?

Venture studios, också kallade startup studios eller venture builders, är bolag som specialiserar sig på att bygga upp och lansera nya startups. Till skillnad från traditionella inkubatorer eller acceleratorer, som vanligtvis tillhandahåller stöd och resurser till befintliga startups, har venture studios som specialitet att bygga nya företag från grunden.

Venture studios som koncept är relativt nytt i det svenska startup-ekosystemet och många är därför fortfarande obekanta med vad de är och hur de fungerar. Detta blir tyvärr inte heller enklare av det faktum att det finns en uppsjö av olika varianter av venture studios med olika inriktningar och arbetssätt. 

Den gemensamma nämnaren för alla venture studios är däremot att de utgår ifrån en portföljmodell för att bygga startups. Detta innebär att de skapar och utvecklar flera startups samtidigt, vilket gör det möjligt för dem att balansera de risker som naturligt kommer med på köpet i varje enskild startup-investering.

Venture studios anställer vanligtvis en bred mix av specialister inom produktutveckling, affärsutveckling, sälj och marknadsföring där egna erfarenheter inom entreprenörskap eller tidigare arbete på snabbväxande startup-bolag värdesätts högt. En av grundtankarna med venture studio modellen är att kunna tillhandahålla entreprenörer med ett så komplett startup-team som möjligt från dag ett, vilket gör personalens sammansättning till en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt samarbete. 

Tillsammans med sina kunder arbetar studioteamen med att identifiera, utvärdera och validera nya koncept och affärsidéer. När en lovande idé identifieras tillhandahåller studion de nödvändiga resurserna och stödet för att utveckla idén till en livskraftig verksamhet. Detta stöd varierar naturligt över tid i takt med att verksamheten utvecklas och behov ändras men inkluderar ofta saker som teknisk produktutveckling, hjälp med finansiering, rekrytering av team, operativ expertis och strategisk coachning.

Som ersättning för delar av detta stöd tar venture studios vanligtvis en andel i de startups de är med och skapar. Detta utbyte av tjänster mot aktier gör det möjligt för startups att få tillgång till de resurser de behöver för att lyckas samtidigt som behovet av extern finansiering minskar, något som kan vara väldigt gynnsamt i tidiga skeden då bolaget ännu inte hunnit bevisa sig tillräckligt för att attrahera investerare.

Hur skiljer sig venture studios från VC-fonder och acceleratorer?

Venture studios delar vissa likheter med mer traditionella affärsutvecklande verksamheter, som riskkapitalfonder och acceleratorer men det finns också betydande skillnader som är viktigt att väga in om du funderar på vilken typ av partner som passar ditt startup bäst.

En av de viktigaste skillnaderna mellan venture studios och traditionella fonder eller acceleratorer är nivån på involvering i startupens livscykel. Venture studios är aktivt involverade i startups skapande och utveckling från allra första början, medan fonder och acceleratorer vanligtvis blir involverade efter att startupen redan har etablerats.

En annan skillnad är det hands-on-approach som venture studios tar. Till skillnad från fonder och acceleratorer, som vanligtvis tillhandahåller extern support och resurser till befintliga bolag, är venture studios aktivt involverade i såväl det strategiska som det dagliga operativa arbetet i de startups de är med och bygger upp. 

Denna nivå av involvering hjälper till att säkerställa att startups har goda förutsättningar att utvecklas effektivt från start och ger entreprenören möjlighet att tidigt dra nytta av teamets samlade erfarenheter. Den möjlighet till insyn och påverkan som detta också ger är en mycket viktig faktor till varför en venture studio kan investera i startups hela vägen ner till idéstadiet. 

Är Venture Studio modellen framgångsrik? 

Forskning tyder på att venture studios har högre framgångsgrad än traditionella startup-modeller. En rapport från Harvard Business Review visar att venture studios är 2-3 gånger mer benägna att framgångsrikt avyttra sina portföljbolag än traditionella VC-bolag. 

Anledningarna till denna framgång är många men en av de mest centrala är venture studios fokus på att mitigera risk genom att tidigt validera affärsidéer och hålla sig anpassningsbara till förändringar på marknaden. Detta fokus tillsammans med hög insyn och möjlighet till påverkan hjälper till att minska risken att investera i en otestad idé. Dessutom har venture studios ofta erfarna ledningsteam och starka nätverk vilket öppnar dörrar och kan hjälpa till att guida start-ups till framgång.

Sett till investeringar i tidiga bolagsfaser har venture studio modellen därmed ett starkt övertag mot många andra alternativ som ofta innefattar ett behov av att ta in externt kapital från delägare som utöver pengar har en begränsad möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling. Ibland lite elakt kallat “dumma pengar”.

Utmaningar med Venture Studio modellen

Även om venture studios kan vara mycket effektiva, är de inte fria från utmaningar. Dessa bolag agerar under stor press att vara både högpresterande och att hela tiden kunan anpassa sig för att inte bara skapa värde åt den egna verksamheten, utan även för alla de startups som de jobbar med. Med detta i åtanke så finns det några grundläggande faktorer för modellen som både ger den sina fördelar men som också representerar de största utmaningarna när det kommer till att bygga upp en välfungerande venture studio:

 • Effektivitet - Venture studios måste vara mycket effektiva och kunna utnyttja sina resurser över flera startups samtidigt. Gjort på rätt sätt så bidrar detta till synerginer och en mycket värdefull kunskapsspridning mellan bolagen. Misslyckas studion med detta uppkommer istället en omvänd situation där resurser blir för utspridda, vilket gör det svårt att tillhandahålla den nivå av stöd som startups behöver.

 • Erfarenhet - Venture studios kräver stark ledning och ett team med omfattande startup-erfarenhet för att identifiera lovande idéer, utveckla dem till värdeskapande produkter och lansera dem framgångsrikt. Utan erfaren ledning som rekryterar och formar processer som möjliggör detta kan venture studios ha svårt att leverera den nivå av stöd och vägledning som start-ups kräver.

 • Affärsmodell - Venture studios tillhandahåller vanligtvis olika tjänster till startups i utbyte mot aktieägande, så kallad sweat equity. Även om värdet av det stöd och de resurser som tillhandahålls av venture studios kan vara betydande, är det viktigt för startups att noggrant överväga vilken andel de ger upp och se till att det överensstämmer med deras långsiktiga mål.
  Det är även av lika stor vikt att venture studion väljer bolag att investera i som är villiga att ta emot det strategiska och operativa stöd som studion erbjuder. Finns inte denna vilja och möjlighet så blir studion snart en passiv delägare utan möjlighet att påverka startupens utveckling. Detta är dels skadligt för startup-bolagets utveckling då passiva delägare aldrig är attraktiv vid framtida kapitalanskaffningar, men även för venture studion då det innebär en alltför hög risk att ställa sig på sidlinjen i detta tidiga skede.

 • Riskvilja - Även om venture studios sprider riskerna över flera start-ups, bär varje enskild venture fortfarande med sig en inneboende risk. Start-ups kan misslyckas på grund av faktorer utanför venture studios kontroll, såsom förändringar på marknaden eller konsumentpreferenser. Möjligheten att påverka bolagets riktning bidrar till att sänka denna risk för både startup-bolaget och studion men riskfritt blir det aldrig i denna bransch, och det är något som måste tas i beaktning i varje del av venture studions verksamhet.  

Sammantaget så finns det några hörnstenar som måste vara på plats för att venture studio modellen ska fungera. Skillnaden mellan en framgångsrik och en icke fungerande modell ligger ofta i detaljerna kring hur dessa fyra faktorer hanteras i verksamheten. Det är väldigt viktigt att studion har rätt personer och processer på plats för att på bästa sätt kunna stötta entreprenörer och öka deras chanser till framgång genom effektiva sätt att bygga, lansera och växa startupbolag. 

Är partnerskap med en venture studio rätt för mig? 

Allt sammantaget så beror det på var du är i din entreprenörsresa när det gäller att besluta om en venture studio är det rätta valet för din startup. 

Om du har ett team på plats, en validerad produkt och en skalbar affärsmodell är du sannolikt redo för andra investerare och kommer att hitta mer kvalificerat stöd från andra typer av affärsrådgivare. Om du däremot saknar en eller flera av dessa komponenter kan en venture studio vara ett bra val eftersom de har erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att få de sista bitarna på plats. 

Detta kan vara ett bra tillfälle att knyta till sig en aktiv partner som är villig att stötta dig strategiskt och operativt i samband med att du börjar skala upp din verksamhet. Om detta inte känns som rätt väg för dig så finns det även vissa venture studios som även erbjuder sina tjänster som renodlad servicepartner utan delägarskap. Detta kan vara ett passande alternativ om du bara vill ha ett extra par ögon på detaljerna innan du tar nästa steg i din bolagsresa.

Om du precis har börjat och känner dig överväldigad av alla de val och beslut som ligger framför dig kan en venture studio vara ett bra sätt att öka dina chanser till framgång. Den stora vinningen med att ta in en venture studio som delägare och partner i detta skedet är att du får tillgång till ett komplett startup-team från dag ett. Detta ger dig mer utrymme till att använda dina egna färdigheter fullt ut och tid att fokusera på att skapa värde för dina kunder, snarare än på att rekrytera och hantera ett eget specialistteam innan din idé är validerad. 

Entire Ventures är vi dedikerade till att stödja entreprenörer som en aktiv investerare och affärspartner från idéstadiet till skalning av företaget. Även om vi oftast inte är med och startar bolaget på papper så jobbar tillsammans med grundarna för att stödja dem på alla sätt vi kan från dag ett. Vi kallar detta att vi har en "co-founder mentalitet" som vi är stolta över och ser denna grundinställning som en viktigt faktor för gemensam framgång. 

Om du har några frågor eller vill presentera din startupidé, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Fler artiklar och nyheter