Vad gör en UX-expert? Här får du svar!

Vad gör en UX-expert? Här får du svar!

UX-expertens uppdrag är att designa användarupplevelser på ett sätt som hjälper människor och förenklar deras vardag. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en UX-expert gör, vad som utmärker dem och vad som krävs för att bli en.

Vi befinner oss i en tid av digital transformation där människor interagerar med data och digitala plattformar, såsom appar och webbplatser, i allt högre grad. För att optimera användarupplevelsen för digitala produkter och tjänster är det viktigt att ha kunskap och kompetens inom UX-design och UX-optimering.

Här på Entire har vi sett hur efterfrågan på dessa tjänster har ökat markant under de senaste åren, men vi upplever samtidigt att den allmänna kunskapen om vad UX innefattar har hamnat lite på efterkälken. Många som kontaktar oss efterfrågar vår byråkompetens inom UX då de har har hört att det är en viktig del av produktutvecklingsprocessen, men långt färre vet riktigt varför.

I denna artikel kommer vi därför att titta närmare på vad en UX-expert gör, vad som utmärker dem och vad som krävs för att bli en. Vi kommer också att titta på några av de mest framstående trenderna inom UX-området, varför bra UX är så viktigt för moderna digitala plattformar och hur en UX-expert kan hjälpa företag att förverkliga sina digitala ambitioner.

Vad är UX?

UX är en förkortning av User Experience, vilket på svenska kan översättas till användarupplevelse. Det handlar alltså om hur användaren upplever en produkt, till exempel en app eller en webbplats. En bra användarupplevelse är avgörande för om användaren väljer att fortsätta använda produkten eller inte. Det är därför viktigt att designa produkterna utifrån användarens behov och förutsättningar.

Målet med UX är att skapa meningsfulla och relevanta upplevelser för användare av produkter och tjänster, framför allt inom digitala miljöer som appar, webbplatser och programvara. En god användarupplevelse innebär att produkten är enkel och intuitiv att använda, att den löser användarens problem eller uppfyller deras behov på ett effektivt sätt och att den skapar en positiv känsla hos användaren. Det handlar alltså inte bara om funktionalitet utan även om design och känsla.

Många framgångsrika företag investerar mycket tid och kapital på UX då de vet att förbättringar av produktens användbarhet, tillgänglighet och estetik är kraftfulla verktyg för att uppnå ökad kundnöjdhet, engagemang, lojalitet och i slutändan en mer lönsam verksamhet. 

UX har blivit ett allt mer etablerat begrepp i takt med att samhällets digitalisering har förändrat hur vi interagerar med teknik och varandra.. För bara tio år sedan var det ett relativt nytt område, men idag är det en viktig del av designprocessen för digitala produkter och tjänster. Det mesta i vardagen kan nu lösas med några enkla knapptryck på vår telefon, till exempel bankärenden, söka läkarhjälp, förnya recept, skicka in inkomstdeklarationer och beställa varor från hela världen. Denna ökade användning av teknik och mobila enheter har skapat ett ökat behov av att optimera hur dessa tjänster används på ett effektivt sätt som gynnar användaren.

Vad gör en UX-expert?

För att möta de ständigt föränderliga kraven i den digitala världen anlitar företag UX-experter, vars uppgift är att löpande optimera användarupplevelsen för digitala plattformar, såsom appar och webbplatser, för att förenkla människors vardag och underlätta deras interaktion med teknik. Genom att ha en användarcentrerad designprocess och kontinuerligt testa och utvärdera produkten, strävar UX-designern efter att skapa en produkt som är enkel, användarvänlig och ger en positiv upplevelse för användaren.

En duktig UX-expert har djup kunskap om produktdesign och är inblandad i hela produktens livscykel, från koncept till mogen produkt. Förutom förmågan att konceptualisera nya produkter arbetar UX-experter ofta även med att granska och utvärdera befintliga designlösningar, analysera användardata och att identifiera potentiella förbättringsområden. Därefter arbetar de fram förslag på åtgärder, deltar i implementeringen av dessa och utvärderar löpande resultaten från de ändringar som gjorts.

Sammantaget är UX-expertens uppgift att skapa positiva användarupplevelser genom att förstå användarnas behov och mål och att skapa lösningar som är användarvänliga, tillgängliga och estetiskt tilltalande.

Vad innefattar rollen som UX-expert?

Som UX-expert är det viktigt att man har en djup förståelse för människors beteende, hur de interagerar med teknologi och hur de kan få en så smidig och användarvänlig upplevelse som möjligt. För att förbättra användarupplevelsen på digitala plattformar såsom appar och webbplatser krävs det att UX-experten förstår användarnas behov och hur de interagerar med plattformen, samt att använda denna information för att designa en användarvänlig och effektiv produkt.

En framgångsrik UX-expert behöver ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste teknikerna, trenderna och användarbeteendena samt även behärska en rad olika färdigheter och kompetenser för att kunna agera på de insikter de samlar på sig. 

För att uppnå bästa resultat behöver UX-experten även ha djupgående kunskaper om olika designprinciper, användbarhetstestning, dataanalys och lagstadgade standarder samt förstå hur man kan tillämpa dessa för att skapa effektiva användarupplevelser. De måste också vara skickliga inom kommunikation och samarbete, eftersom UX-arbete ofta involverar att arbeta tillsammans med andra teammedlemmar och stakeholders.

Ett stort plus som UX-expert är också att ha en grundläggande förståelse för programmering och webbteknik för att kunna samarbeta effektivt med utvecklare och implementera designändringar. 

Rollen innefattar alltså ett brett spektra av uppgifter och till hjälp i sitt arbete har därför UX-experter en välfylld verktygslåda med olika processer, metodiker och tekniker att använda sig av, bland annat:

 1. Användarcentrerad design: UX-design fokuserar på att förstå användarnas behov, mål och förväntningar, och skapa lösningar som svarar mot dessa. Detta innebär att involvera användare genom hela designprocessen, från forskning och idégenerering till prototypskapande och användartester.
 2. Interaktionsdesign: Detta handlar om att designa hur användare interagerar med en produkt eller tjänst, inklusive gränssnittets layout, navigering, och responsivitet. Målet är att skapa en intuitiv och effektiv interaktion som möjliggör för användaren att uppnå sina mål med minimal ansträngning.
 3. Informationsarkitektur: Informationsarkitektur innebär att organisera och strukturera information på ett sätt som gör det enkelt för användare att hitta och förstå. Detta kan inkludera att skapa tydliga och konsekventa navigationsstrukturer, kategoriseringssystem och sökfunktioner.
 4. Visuell design: Visuell design i UX handlar om att skapa en estetiskt tilltalande och funktionell presentation av information och interaktionselement. Detta innefattar att arbeta med färg, typografi, bilder och layout för att skapa en harmonisk och engagerande användarupplevelse.
 5. Användbarhetstestning: Användbarhetstestning innebär att testa en produkt eller tjänst med riktiga användare för att identifiera eventuella problem och förbättringsområden. Detta kan ske genom att observera användare när de utför uppgifter, eller genom att samla in feedback via enkäter och intervjuer.
 6. Tillgänglighetsanpassning: UX-design handlar också om att skapa produkter och tjänster som är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättningar. Detta kan innebära att följa tillgänglighetsstandarder, såsom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), och att anpassa designen för att fungera med hjälpmedel som skärmläsare och tangentbordsnavigering.

Designa för användaren

Som UX-expert är det viktigt att alltid ha användaren i fokus. En bra användarupplevelse handlar inte bara om att skapa en snygg och funktionell design, utan också om att förstå användarens behov och önskemål.

Det finns olika tekniker och metoder som UX-experter kan använda sig av för att ta reda på vad användarna vill ha och behöver. En vanlig metod är att genomföra användarundersökningar och intervjua användare för att få en djupare förståelse för deras beteende och behov. Andra vanliga metoder är att genomföra A/B-tester och att använda sig av användardata för att analysera och förbättra användarupplevelsen.

En annan viktig aspekt av att designa för användaren är att ha en tydlig informationsarkitektur. Det handlar om att strukturera och organisera informationen på ett sätt som gör det lätt för användaren att navigera och hitta det de söker. En bra informationsarkitektur är viktig för att skapa en användarupplevelse som är både intuitiv och effektiv.

Designa för tillgänglighet

En viktig aspekt av UX-arbete är att säkerställa att digitala produkter och tjänster är tillgängliga för alla användare, oavsett deras funktionsvariationer. Detta innebär att UX-experter måste ta hänsyn till tillgänglighetsstandarder och riktlinjer, såsom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), när de designar och utvecklar användarupplevelser.

Genom att skapa inkluderande och tillgängliga digitala upplevelser kan UX-experter hjälpa till att bryta ner barriärer och göra det möjligt för fler människor att delta fullt ut i den digitala världen. Företag som drar nytta av dessa designprinciper ökar även sin potentiella marknad och upplever i många fall förbättrad kundlojalitet och mer positiva varumärksassociationer.

En ständigt pågående process

UX-optimering är en ständigt pågående process, och som UX-expert är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och förbättra användarupplevelsen. Det handlar om att vara lyhörd för användarnas feedback och att kontinuerligt testa och utvärdera olika designalternativ.

Ett vanligt verktyg som UX-experter använder sig av för att utvärdera användarupplevelsen är så kallad "user testing". Det kan handla om att låta användare genomföra olika uppgifter på en webbplats eller app medan UX-experten observerar och tar anteckningar. User testing är ett viktigt verktyg för att få feedback på designen och för att identifiera potentiella förbättringsområden.

Hur arbetar en UX-expert?

En UX-expert arbetar för att uppnå en design som är funktionell, grafiskt och visuellt tilltalande samt konverterande. Detta görs genom en noggrant genomarbetad designprocess som innefattar följande steg:

 1. Research och insamling av data: UX-experter samlar in information om användare, deras behov och förväntningar samt konkurrenters produkter och tjänster för att skapa en grund att utgå ifrån.
 2. Konceptutveckling och design: Med hjälp av den insamlade informationen skapar UX-experter koncept och designförslag som svarar mot användarnas behov och förväntningar.
 3. Testning och utvärdering: Designförslagen testas på riktiga användare och utvärderas för att säkerställa att de är effektiva och uppfyller användarnas krav
 1. Implementering och utveckling: Efter att designförslagen har testats och utvärderats, implementeras de och utvecklas vidare. UX-experter samarbetar med utvecklare och andra teammedlemmar för att säkerställa att designen fungerar som avsett.
 2. Optimering och förbättring: UX-experter arbetar kontinuerligt med att analysera och förbättra användarupplevelsen. De använder sig av data och feedback från användare för att identifiera områden som kan förbättras och för att optimera designen ytterligare.

Varför är bra UX-design viktig för företag?

Bra UX är ett måste för företag med moderna digitala plattformar. Hur en hemsida eller app är utformad kan vara direkt avgörande för om användaren väljer att fortsätta använda produkten eller inte. Det innebär att bra UX är lika med en enorm konkurrensfördel!

En UX-experter är direkt inblandad och ansvarig för att tjänsten som utvecklas är funktionell, grafiskt och visuellt tilltalande samt konverterande. För att uppnå detta behöver UX-experter följa en noggrant genomarbetad designprocess - utvecklad för att skapa en produkt som både ni som kund och era användare kommer att älska.

Utfört på rätt sätt kan då en UX-expert hjälpa företag att förbättra sin digitala närvaro och öka sin konkurrenskraft. En dålig användarupplevelse å andra sidan kan leda till att användarna snabbt överger produkten och väljer en annan konkurrent, vilket kan ha en negativ inverkan på företagets rykte och försäljning.

En bra användarupplevelse innebär också att användarna kan utföra uppgifter snabbare och effektivare, vilket kan ha positiv inverkan på företagets intäkter. Dessutom kan det leda till att användarna känner sig mer nöjda med produkten och därför rekommenderar den till andra, vilket i sin tur kan leda till fler användare och högre intäkter.

Några exempel på målsättningar som företag kan uppnå genom att förbättra sitt UX är:

 1. Optimering av konverteringsgrad: Genom att förbättra användarupplevelsen kan UX-experter öka konverteringsgraden, vilket innebär att fler besökare blir kunder.
 2. Ökad kundlojalitet: En bra användarupplevelse gör att kunderna är mer benägna att återkomma och använda företagets produkter och tjänster igen.
 3. Minskat antal supportärenden: När användarupplevelsen är smidig och enkel att förstå, minskar antalet supportärenden och därmed även företagets supportkostnader.
 4. Förbättrad varumärkeskännedom: En bra användarupplevelse bidrar till att stärka företagets varumärke och skapa en positiv association med produkterna och tjänsterna.

UX-trender att hålla ögonen på

För att hålla sig uppdaterade och relevant inom UX-området är det viktigt att vara medveten om de senaste trenderna och innovationerna. Här är några aktuella trender inom UX som kan påverka hur vi designar och interagerar med digitala produkter och tjänster:

 1. Dark mode: Många appar och webbplatser erbjuder nu ett mörkt läge som alternativ till det traditionella ljusa utseendet. Detta kan förbättra användarupplevelsen genom att minska ögonbelastningen och förbättra läsbarheten, särskilt i svagt ljus eller under kvällstid.
 2. Röststyrning: Röstassistenter som Siri, Alexa och Google Assistant har blivit alltmer populära, och detta har lett till en ökning av röststyrda appar och funktioner. UX-experter bör överväga att integrera röststyrning i sina designlösningar för att erbjuda en mer handsfree och intuitiv användarupplevelse.
 3. Emotionell design: Emotionell design handlar om att skapa digitala upplevelser som engagerar användarnas känslor och bygger starkare emotionella band mellan användare och varumärken. Genom att använda sig av färg, typografi, bildspråk och berättande kan UX-experter skapa mer meningsfulla och engagerande upplevelser som bidrar till att bygga starkare relationer mellan användare och produkter eller tjänster.
 4. Biometri och autentisering: Biometriska tekniker, såsom fingeravtrycksläsare och ansiktsigenkänning, blir allt vanligare för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen. UX-experter bör överväga att integrera dessa tekniker i sina designlösningar för att erbjuda en smidig och säker inloggning.
 5. Microinteractions: Microinteractions är små, men betydelsefulla interaktioner som förbättrar användarupplevelsen genom att ge omedelbar feedback eller ge en mer personlig känsla. Exempel på microinteractions inkluderar animerade knappar, laddningsindikatorer och anpassade meddelanden.
 6. Multikanalupplevelser: I takt med att användare interagerar med varumärken och tjänster över flera enheter och plattformar, blir det allt viktigare att skapa en sömlös och konsekvent upplevelse på tvärs av alla kanaler. UX-experter bör fokusera på att skapa enhetliga och sammanhängande upplevelser som fungerar lika bra på mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra enheter.

Framtidens UX-utmaningar och möjligheter

I takt med att teknologin fortsätter att utvecklas och nya digitala plattformar och enheter dyker upp, kommer UX-experter att ställas inför nya utmaningar och möjligheter. Några exempel på detta inkluderar:

 1. Virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR): Dessa teknologier erbjuder nya och spännande möjligheter för att skapa engagerande och innovativa användarupplevelser. UX-experter kommer att behöva anpassa sina arbetsmetoder och designprinciper för att skapa effektiva upplevelser i dessa nya miljöer.
 2. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning: Med hjälp av AI och maskininlärning kan UX-experter skapa mer dynamiska och anpassningsbara användarupplevelser som svarar på användarnas beteenden och behov. Detta kan leda till mer personliga och effektiva digitala upplevelser.
 3. IoT (Internet of Things) och smarta enheter: Allt fler enheter blir uppkopplade och integrerade i våra vardagsliv, vilket skapar nya möjligheter och utmaningar för UX-design. UX-experter kommer att behöva tänka på hur användarupplevelsen fungerar över olika enheter och plattformar, samt hur dessa enheter kan samverka för att skapa en sömlös och effektiv upplevelse.
 4. Hållbarhet och etiska överväganden: UX-experter kommer att behöva vara medvetna om hållbarhetsfrågor och etiska överväganden när de utformar användarupplevelser. Detta kan innebära att fokusera på tillgänglighet, inkludering och miljöpåverkan av digitala produkter och tjänster.
 5. Dataskydd och säkerhet: Användarnas integritet och säkerhet blir allt viktigare i den digitala världen. UX-experter kommer att behöva arbeta med att skapa användarupplevelser som respekterar och skyddar användarnas personliga information samtidigt som de erbjuder en smidig och effektiv upplevelse.

Vad krävs för att bli en UX-expert?

Att arbeta som UX-expert kräver en gedigen kunskap inom området, samt en förmåga att använda olika verktyg och tekniker för att analysera användarbeteenden och optimera användarupplevelsen. Det krävs också en känsla för användardrivna processer och en förståelse för hur man kan testa och utvärdera olika designalternativ.

I takt med att UX blir allt viktigare för företag och organisationer över hela världen, har det också skett en ökning av utbildningsmöjligheter och karriärvägar inom området. För den som vill ta första steget mot en karriär som UX-expert finns det idag flera utbildningar att välja mellan, både på universitetsnivå och inom yrkeshögskolor, som fokuserar på UX-design och relaterade discipliner. Dessutom finns det många onlinekurser, workshops och certifieringsprogram som erbjuder både grundläggande och avancerad kunskap inom UX. 

För att kalla sig UX-expert är det efter studierna också viktigt att samla på sig praktisk erfarenhet av att arbeta med olika projekt. Även om det finns mycket teori att läsa in sig på inom området så är det som ofta skiljer en junior och en senior UX just erfarenheten av tidigare projekt och lärdomar som kan översättas till nya idéer i kommande projekt. 

Vad tjänar en UX-expert?

Att arbeta som UX-expert kan vara mycket lönsamt. Lönen varierar dock beroende på erfarenhet, utbildningsnivå, bransch och region. UX-experter kan välja att arbeta som konsulter eller frilansare, eller bli anställda inom en rad olika branscher och sektorer. Det finns möjligheter att arbeta inom allt från teknikföretag och digitala byråer till offentlig sektor och ideella organisationer. 

Enligt en undersökning gjord av LinkedIn tjänar en UX-designer i genomsnitt runt 500 000 kr per år i Sverige. En mer erfaren UX-expert med några års erfarenhet kan tjäna mellan 600 000-900 000 kr per år. De som är i ledande befattningar eller driver egna företag kan ha ännu högre inkomster.

Efterfrågan på UX-kompetens har ökat stadigt de senaste åren och kommer sannolikt också att fortsätta växa. Många företag inser vikten av att optimera användarupplevelsen för sina digitala produkter och tjänster, och ser svart på vitt fördelarna i form av ökade inträkter och bättre kundrelationer. Detta kan öppna upp för nya karriärmöjligheter och möjligheter till att förhandla om en högre lön.

Entire: En byrå med UX-expertis

Entire brinner vi för app- och webbutveckling och har lång erfarenhet av att arbeta användarcentrerat. Vi har bred digital kompetens och vana att arbeta med företag inom flera olika branscher. Genom nära kundsamarbeten, agila arbetsmetoder och ett stort fokus på lönsamhet hjälper vi er med hela processen – från idé till produkt.

Oavsett om det handlar om att vidareutveckla er hemsida, designa en app eller skapa ett spel, kan vi hjälpa er att förverkliga era digitala ambitioner. Om ni är i behov av UX-expertis eller någon att diskutera användarupplevelser med, kontakta oss gärna!

Fler artiklar och nyheter