Så genomför du en Design Sprint steg för steg: Din guide till snabb innovation

Så genomför du en Design Sprint steg för steg: Din guide till snabb innovation

Upptäck hur du genomför en Design Sprint steg för steg med vår omfattande guide. Lär dig att effektivt utforska, utveckla och testa nya idéer på bara fem dagar, och förbättra problemlösning och innovation i ditt projekt eller organisation.

Design Sprints har blivit ett populärt och effektivt sätt för företag och organisationer att snabbt utforska, utveckla och testa nya idéer och lösningar. Inspirerad av Agile-metodiken och skapad av Google Ventures, är en Design Sprint en intensiv femdagars process som syftar till att snabbt omvandla en idé till en testbar prototyp. I den här bloggposten kommer vi att gå igenom varje dag i en Design Sprint och beskriva de viktigaste aktiviteterna och målen för varje dag. Detta kommer att ge dig en detaljerad översikt över processen och hjälpa dig att förstå hur du kan använda Design Sprints för att driva innovation och skapa värde i ditt projekt eller organisation.

 1. Dag 1: Kartläggning och mål
 2. Dag 2: Skissa lösningar
 3. Dag 3: Fatta beslut och skapa storyboard
 4. Dag 4: Bygga prototyp och förbereda testning
 5. Dag 5: Testa prototypen och samla insikter

Dag 1: Kartläggning och mål

Dag 1 av en Design Sprint, som vanligtvis är en måndag, fokuserar på kartläggning och mål. Här är en detaljerad översikt över aktiviteterna under dag 1:

 1. Börja med att samla alla deltagare i sprinten. Det är viktigt att inkludera personer med olika expertområden och roller inom projektet för att säkerställa en mångsidig förståelse av problemet.
 2. Definiera långsiktiga mål: Diskutera och enas om de långsiktiga målen för projektet. Detta hjälper teamet att förstå vad de strävar efter och varför det är viktigt.
 3. Identifiera problem och utmaningar: Lista de hinder och svårigheter som projektet står inför och som behöver lösas för att nå målen. Deltagarna kan också dela med sig av deras expertis och synpunkter på problemet.
 4. Kartläggning: Skapa en visualisering av problemet och processen. Det kan vara en processkarta, kundresa eller en annan representation som hjälper teamet att förstå problemets omfattning och dess olika delar. Det är viktigt att kartläggningen är enkel och lätt att förstå.
 5. Expertintervjuer: Bjuda in experter inom relevanta områden för att få deras insikter och synpunkter på problemet. Experterna kan vara interna kollegor, externa konsulter eller personer som är direkt berörda av problemet.
 6. Välj en måltavla: Utifrån de insikter som samlats in under dagen, välj en viktig del av problemet att fokusera på under resten av sprinten. Det är viktigt att vara realistisk och välja en aspekt som kan hanteras och testas inom ramen för en vecka.

Dag 1 avslutas med att alla deltagare har en gemensam förståelse för problemet, målen och den specifika delen av problemet som sprinten kommer att fokusera på.

Dag 2: Skissa lösningar

Dag 2 av en Design Sprint, vanligtvis en tisdag, fokuserar på att skissa lösningar. Här är en detaljerad översikt över aktiviteterna under dag 2:

 1. Inspirationspresentation: Börja dagen med att presentera och diskutera befintliga idéer, produkter eller lösningar som kan inspirera teamet när de skissar på sina egna lösningar. Detta kan inkludera konkurrenters produkter, relaterade teknologier eller andra branschinnovationer.
 2. Individuella skisser: Ge alla deltagare tid att arbeta individuellt och skissa på olika lösningar för den utvalda delen av problemet. Det är viktigt att alla deltagare arbetar enskilt för att säkerställa en mångfald av idéer och undvika grupptryck.
 3. Dela skisser anonymt: När alla deltagare har slutfört sina skisser, samla in dem och fäst dem anonymt på en vägg eller bord. Detta gör det möjligt för deltagarna att granska och jämföra skisserna utan att veta vem som har skapat dem.
 4. Kritisk granskning: Låt deltagarna gå igenom varje skiss och diskutera dem utan att veta vem som skapat dem. Detta ger möjlighet att kritiskt granska varje idé och se hur den passar in i det övergripande problemet och målen.
 5. Röstning: Efter diskussionen, låt deltagarna rösta på sina favoritidéer genom att använda klistermärken eller markeringar. Röstningen kan ske anonymt eller öppet, beroende på teamets preferenser.

Dag 2 avslutas med att alla deltagare har presenterat och diskuterat sina skisser och röstat på de mest lovande idéerna. Detta förbereder teamet för beslutsprocessen på dag 3, då de ska enas om en eller flera lösningar att gå vidare med.

Dag 3: Fatta beslut och skapa en storyboard

Dag 3 av en Design Sprint, vanligtvis en onsdag, fokuserar på att fatta beslut och skapa en storyboard. Här är en detaljerad översikt över aktiviteterna under dag 3:

 1. Kort återkoppling: Börja dagen med att kort gå igenom resultatet från dag 2, inklusive de mest populära idéerna som identifierades genom röstningen.
 2. Beslutsprocess: Använd en strukturerad beslutsprocess, såsom "Heat Map Voting" eller "Dot Voting", för att hjälpa teamet att enas om den bästa lösningen eller en kombination av lösningar som ska gå vidare med. Det är viktigt att alla deltagare är involverade och att processen är transparent.
 3. Storyboard: När teamet har enats om en eller flera lösningar, skapa en storyboard som visar hur lösningen fungerar från början till slut. En storyboard är en visuell representation av användarens eller kundens resa genom lösningen, inklusive alla viktiga steg, beslut och interaktioner. Detta hjälper teamet att förstå hur lösningen fungerar i detalj och förbereder dem för prototypbyggandet på dag 4.
 4. Dela och diskutera: Låt alla deltagare presentera sina storyboards och diskutera hur de passar in i det övergripande problemet och målen. Detta ger möjlighet att få feedback och ytterligare förbättra lösningen.
 5. Finputsa storyboarden: Använd feedbacken och insikterna från diskussionen för att göra justeringar och förbättringar av storyboarden. Se till att alla deltagare är överens om den slutliga versionen av storyboarden.

Dag 3 avslutas med att teamet har enats om en eller flera lösningar och skapat en detaljerad storyboard. Detta förbereder teamet för prototypbyggandet på dag 4, då de ska bygga en realistisk prototyp av lösningen.

Dag 4: Bygga en prototyp och förbereda testningen

Dag 4 av en Design Sprint, vanligtvis en torsdag, fokuserar på att bygga en prototyp och förbereda testningen. Här är en detaljerad översikt över aktiviteterna under dag 4:

 1. Gå igenom storyboarden: Börja dagen med att gå igenom den slutgiltiga versionen av storyboarden från dag 3. Se till att alla deltagare förstår hur lösningen ska fungera och vilka delar som behöver byggas som en prototyp.
 2. Tilldela roller och ansvar: Dela upp teamet i mindre grupper eller tilldela individuella roller och ansvar för att bygga olika delar av prototypen. Det är viktigt att alla deltagare har en tydlig uppgift och vet vad de förväntas göra.
 3. Bygg prototypen: Använd verktyg och material som är lämpliga för prototypens komplexitet och omfattning. Prototypen kan vara en pappersskiss, en digital mockup, en fungerande app eller en enkel fysisk modell, beroende på lösningen och projektets behov. Fokusera på att bygga en prototyp som är tillräckligt realistisk för att testas med verkliga användare men inte för tidskrävande eller dyr att producera.
 4. Förbered testningen: Medan prototypen byggs, förbered testningen genom att skapa en testplan och rekrytera testpersoner. Testplanen ska inkludera detaljer om hur testningen ska genomföras, vilka frågor som ska ställas, och hur insikterna från testningen ska dokumenteras och analyseras.
 5. Samla in och granska prototypen: När alla delar av prototypen är färdiga, samla in och granska dem som ett team. Se till att prototypen är funktionell och följer storyboarden.

Dag 4 avslutas med att teamet har byggt en realistisk prototyp av lösningen och förberett testningen. Detta förbereder teamet för den sista dagen av sprinten, dag 5, då de ska testa prototypen med verkliga användare och samla in insikter och feedback.

Dag 5: Testa prototypen med verkliga användare

Dag 5 av en Design Sprint, vanligtvis en fredag, fokuserar på att testa prototypen med verkliga användare och samla in insikter och feedback. Här är en detaljerad översikt över aktiviteterna under dag 5:

 1. Genomför användartester: Följ testplanen som skapades på dag 4 och genomför användartester med de rekryterade testpersonerna. Det är viktigt att testpersonerna representerar din målgrupp eller de som är direkt berörda av problemet du försöker lösa.
 2. Observera och dokumentera: Under testningen, observera användarnas beteende, reaktioner och feedback när de interagerar med prototypen. Dokumentera dessa insikter noggrant, antingen genom att ta anteckningar, spela in video eller använda andra metoder som passar din testmiljö.
 3. Samla in feedback: Efter varje testsession, ställ följdfrågor till testpersonerna för att få djupare insikter om deras upplevelse och förståelse av lösningen. Be om deras ärliga åsikter och feedback om vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.
 4. Analysera insikterna: När alla testsessioner är slutförda, samla in och analysera insikterna från testningen. Identifiera gemensamma mönster, problem och möjligheter som har upptäckts under testningen.
 5. Diskutera och dra slutsatser: Som ett team, diskutera de insamlade insikterna och dra slutsatser om hur lösningen presterade och hur den kan förbättras. Detta kan inkludera att identifiera nödvändiga förändringar i designen, funktionerna eller användarupplevelsen.
 6. Planera nästa steg: Baserat på insikterna och slutsatserna från testningen, avgör vilka nästa steg projektet ska ta. Detta kan innebära att göra förbättringar och fortsätta testa, övergå till en ny sprint för att utforska ytterligare lösningar, eller ta beslut om att implementera lösningen i full skala.

Dag 5 avslutas med att teamet har testat prototypen med verkliga användare och samlat in värdefulla insikter och feedback. Detta hjälper teamet att förstå hur lösningen fungerar i praktiken och vilka förbättringar som behöver göras för att uppnå de långsiktiga målen för projektet.

Sammanfattning

Att genomföra en Design Sprint kan vara en mycket givande och lärorik upplevelse för alla inblandade. Genom att följa denna strukturerade process kan team snabbt och effektivt utforska och testa nya idéer, minska risker och förbättra beslutsfattandet. Det är viktigt att komma ihåg att en Design Sprint är bara början på resan mot att skapa en framgångsrik lösning. Baserat på insikterna och feedbacken från testningen kan teamet behöva genomföra ytterligare sprints, göra förändringar i designen eller anpassa sin strategi. Oavsett vilka nästa steg som tas, är Design Sprints ett kraftfullt verktyg som hjälper organisationer att snabbt och effektivt ta sig an utmaningar och skapa värde för sina användare och kunder.

Fler artiklar och nyheter