Inkluderande design och Design för Alla

Inkluderande design och Design för Alla

Lär dig mer om koncepten Inkluderande design och nyttan av att designa för alla, oavsett funktionsförmåga.

I dagens digitala samhälle är det viktigare än någonsin att säkerställa att alla har möjlighet att ta del av information och tjänster som erbjuds på nätet. Inkluderande design och Design för Alla är två nära besläktade koncept som syftar till att skapa miljöer, produkter och tjänster som är tillgängliga och användarvänliga för så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga. 

Oavsett om du driver ett företag, arbetar inom offentlig sektor eller är en privatperson som vill skapa något som kan användas av så många som möjligt, är inkluderande design något du bör ha i åtanke.

I den här artikeln kommer vi att utforska konceptet Design för Alla och dess betydelse för att skapa ett inkluderande informationssamhälle för alla. Vi kommer även att titta närmare på vad inkluderande design är och hur det kan hjälpa ditt företag eller projekt att nå en bredare publik. Slutligen kommer vi att dela med oss av några praktiska tips och råd för hur du kan implementera inkluderande designprinciper i ditt arbete.

Vad är Inkluderande design och Design för Alla?

Design för Alla (Design for All) är en designprincip som strävar efter att göra produkter eller tjänster användbara för så många människor som möjligt, utan att behöva särskilda justeringar. Syftet är att se till att miljöer, produkter och tjänster fungerar för personer i alla åldrar och med olika funktionskapacitet i varierande situationer och omständigheter. Europeiska kommissionen har pekat ut Design för Alla som en möjlig lösning för att uppnå högre användarvänlighet i Europa.

Begreppet inkluderande design syftar till den praktiska tillämpningen av Design för Alla och innefattar arbetet med att utveckla produkter och tjänster som är tillgängliga och användbara för en så bred publik som möjligt, inklusive de med funktionsvariationer. Kortfattat innebär detta att man beaktar en rad olika användarkrav och förmågor under designfasen och tillämpar principer och metoder som främjar tillgänglighet för alla användare.

Lagar och riktlinjer som styr tillgänglighet och inkluderande design

Det är inte bara välvilja som driver på användandet av inkluderande design hos bolag och organisationer. Det finns även ett antal lagar och riktlinjer som berör tillgänglighet och inkluderande design, både på nationell och internationell nivå. Några av de mest kända och inflytelserika är:

 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Dessa internationella riktlinjer fastställer minimikrav för hur webbinnehåll ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. WCAG är organiserade i tre nivåer av tillgänglighet (A, AA och AAA), där nivå A är den lägsta och nivå AAA är den högsta. Många länder och organisationer kräver att webbplatser uppfyller minst nivå AA för att anses vara tillgängliga.
 • EN 301 549: Detta är en europeisk standard som specificerar krav och rekommendationer för tillgänglighet i informations- och kommunikationsteknik (IKT), inklusive webbplatser, programvara, hårdvara och elektroniska dokument. EN 301 549 syftar till att säkerställa att IKT-produkter och tjänster är tillgängliga och användbara för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar och äldre användare.
 • Webbdirektivet: Detta EU-direktiv kräver att offentliga sektorns webbplatser och mobila applikationer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Webbdirektivet bygger på WCAG 2.1-nivå AA-krav och gäller för alla EU-länder.

 • DOS-lagen (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service): Denna svenska lag syftar till att förbättra tillgängligheten för digital offentlig service och baseras på Webbdirektivet och EN 301 549-standarden. DOS-lagen gäller för både offentliga myndigheter och privata aktörer som tillhandahåller digitala tjänster på uppdrag av offentliga organisationer.

 • Europeiska Tillgänglighetsdirektivet: Detta EU-direktiv syftar till att förbättra tillgängligheten för vissa varor och tjänster i den privata sektorn, såsom datorer, telefoner, banktjänster och e-handel. Direktivet bygger på EN 301 549-standarden och gäller för alla EU-länder.

Nyckeln är att se till olika målgruppers behov

För att lyckas med inkluderande design och uppfylla direktiven är det viktigt att förstå och ta hänsyn till olika behoven hos en mångfald av användare, inklusive äldre, teknikovana och personer med funktionsnedsättningar. Några exempel på faktorer att beakta inkluderar:

 • Syn: Användare med nedsatt syn kan ha svårigheter att se små texter, dåliga kontraster eller komplexa layouter.
 • Hörsel: Användare med nedsatt hörsel kan behöva textalternativ för ljud- och videomaterial, samt anpassade ljudsignaler och volymkontroller.
 • Motorik: Användare med nedsatt motorik kan ha svårigheter att använda pekdon, som mus eller pekskärm, och kan behöva alternativa navigationsmetoder, såsom tangentbordsnavigering eller röststyrning.
 • Kognitiv: Användare med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att förstå och interagera med komplexa gränssnitt, instruktioner eller innehåll och kan behöva förenklade presentationer och navigationssystem.
 • Kulturella och språkliga skillnader: till exempel kan olika språkkunskaper eller kulturella normer påverka användarens upplevelse.
 • Tekniska begränsningar: till exempel långsam internetuppkoppling eller äldre datorer som inte klarar av att köra nya program.

Tips för att integrera tillgänglighet i befintliga arbetsprocesser

För att inkluderande design och Design för Alla ska bli en naturlig del av en organisations arbetsprocesser krävs det att man utvecklar strategier och metoder för att integrera tillgänglighet på alla nivåer. Det kan innebära att man:

 • Utbildar personal och beslutsfattare om vikten av tillgänglighet och inkluderande design.
 • Inför processer för att säkerställa att tillgänglighetskrav uppfylls under hela design- och utvecklingscykeln, inklusive planering, design, utveckling, testning och underhåll.
 • Använder verktyg och tekniker som stöder tillgänglighet, såsom automatiserade tillgänglighetstester, skärmläsare, förstorning, switchar och ögonstyrning.
 • Skapar interna riktlinjer och standarder för att säkerställa konsekvent tillämpning av inkluderande designprinciper över hela organisationen.

Anpassa designprocessen för att inkludera tillgänglighet

För att lyckas med inkluderande design och Design för Alla bör designprocessen anpassas så att tillgänglighet integreras i alla steg, från formgivning till användningstester och user research. Några exempel på hur detta kan uppnås inkluderar:

 • Använda personas och användarhistorier som representerar en mångfald av användare, inklusive de med funktionsnedsättningar och äldre användare, för att säkerställa att designen fungerar för alla.
 • Genomföra tillgänglighetsanalyser och testning tidigt i designprocessen för att identifiera och åtgärda potentiella hinder innan de blir inbyggda i den färdiga produkten.
 • Inkludera användare med olika funktionsförmågor och teknikvana i användningstester och user research för att få insikt i hur produkten fungerar för en bredare målgrupp.

Genom att följa dessa råd och anpassa dina arbetsprocesser för att inkludera inkluderande design och Design för Alla kan du skapa produkter och tjänster som är mer användarvänliga, tillgängliga och framgångsrika för alla dina användare.

Fortsätt läsa för att få ytterligare tips och råd om hur du kan förbättra din organisations inkluderande designförmåga och fördjupa dig i praktiska exempel på hur andra företag och organisationer har arbetat framgångsrikt med inkluderande design och Design för Alla.

Verktyg och tekniker för inkluderande design

För att lyckas med inkluderande design och Design för Alla är det viktigt att använda verktyg och tekniker som stöder tillgänglighet. Här är några exempel på användbara verktyg och tekniker:

 • Automatiserade tillgänglighetstester: Använd verktyg som WAVE, axe och Lighthouse för att identifiera och åtgärda tillgänglighetsproblem i din webbplats eller app.
 • Skärmläsare: Testa din webbplats eller app med skärmläsare som JAWS, NVDA och VoiceOver för att säkerställa att allt innehåll är tillgängligt för användare med synnedsättningar.
 • Förstorning och zoom: Kontrollera att din webbplats eller app fungerar bra med förstoringsverktyg och zoomfunktioner, både på datorer och mobila enheter.
 • Switchar och ögonstyrning: Testa din webbplats eller app med hjälpmedel som switchar och ögonstyrning för att säkerställa att den är tillgänglig för användare med motoriska funktionsnedsättningar.

Exempel på inkluderande design och Design för Alla

Ett tips för att få inspiration kring hur inkluderande design och Design för Alla kan förbättra användarupplevelsen och bidra till en mer inkluderande digital miljö är att titta närmare på produkter och tjänster där inkluderande design antingen är ett lagkrav, eller där bolagen har stor ekonomisk vinning i att designa för alla. Här kommer några exempel på branscher och sektorer där inkluderande design är extra framträdande:

 • Offentlig sektor: Många offentliga myndigheter och organisationer har anpassat sina webbplatser och digitala tjänster för att uppfylla WCAG 2.0 och andra lagar och riktlinjer som gäller tillgänglighet. Detta inkluderar att göra information tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, och att använda inkluderande designprinciper i alla steg av designprocessen.
 • E-handel: Många företag inom e-handel har insett värdet av att göra sina webbplatser och appar mer tillgängliga för en bredare målgrupp, inklusive äldre användare och personer med funktionsnedsättningar. Genom att använda inkluderande design och Design för Alla-principer kan de förbättra användarupplevelsen, öka konverteringar och minska avhopp.
 • Banksektorn: Banker och finansiella institutioner har arbetat för att göra sina digitala tjänster mer inkluderande och tillgängliga för alla användare. Detta innebär att anpassa gränssnitt, innehåll och funktionalitet för att möta behoven hos personer med olika funktionsförmågor och teknikvana, samt att testa sina lösningar med hjälp av verktyg och tekniker som stöder tillgänglighet.

Sammanfattning

Inkluderande design och Design för Alla syftar till ökad tillgänglighet och användarvänlighet för alla, oavsett funktionsförmåga. Genom att följa dessa principer skapar vi en mer tillgänglig digital värld och ett mer inkluderande informationssamhälle.

För att lyckas med inkluderande design måste vi följa lagar och riktlinjer som WCAG och EN 301 549, samt förstå olika användares behov. Vi bör integrera tillgänglighet och inkluderande design i arbetsprocesser genom utbildning, processer, verktyg och interna riktlinjer.

Sektorer där inkluderande design är framträdande inkluderar offentlig sektor, e-handel och banksektorn. Här hittas många exempel på hur förbättrad användarupplevelse bidrar till mer inkluderande organisationer, och lönsamare företag tack vare ökad konvertering och kundlojalitet.

Behöver du hjälp att designa för alla?

På Entire förstår vi vikten av att skapa en inkluderande och användarvänlig värld för alla. Vi hjälper företag att navigera genom inkluderande design och Design för Alla-principer, så att de kan nå ut till en bredare målgrupp och erbjuda en förbättrad användarupplevelse. Vill du veta mer om hur Entire kan hjälpa ditt företag att bli mer inkluderande och framgångsrikt? 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Fler artiklar och nyheter